post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в неформалното заседание на министрите по околна среда на ЕС, което се проведе на 13 и 14 юли в Талин, Естония. Фокусът бе върху екоиновациите като ключ към кръговата икономика и възможностите и предизвикателствата пред прилагането на Парижкото споразумение.

Кръговата икономика и екоиновациите са сред приоритетите на ротационните председатели на Съвета на ЕС – Естония-България-Австрия. Целта е запазване стойността на материалите и продуктите възможно най-дълго чрез повторната им употреба, рециклиране, ремонт и пр. Екоиновациите имат важна роля в редица аспекти на кръговата икономика. Те разглеждат индустрията като създадена от човека „екосистема“, в която отпадъкът от един процес служи като суровина за друг.

Министрите обсъдиха необходимостта от създаване на пазарна и регулаторна среда в държавите членки на ЕС, която благоприятства екоиновациите, въвеждането на единни стандарти и премахването на регулаторните тежести.

По отношение на предизвикателствата пред прилагането на Парижкото споразумение бе обсъдено как да бъдат продължени  усилията за ограничаване изменението на климата с оглед обявеното оттегляне на САЩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *