post

Сделката по придобиването на енергийната борса от Българската фондова борса приключи, съобщи Дневник.

След получаване на всички необходими разрешения договорът за прехвърляне на акциите на Българска независима енергийна борса между Български енергиен холдинг и Българска фондова борса – София, влезе в сила, съобщава борсовият посредник.

Фондовата борса придоби 100% от капитала на енергийната. Договорената цена е 5.2 милиона лева. Четири милиона лева от цената бяха платени при придобиването на акциите, което финализира процеса по продажбата, а останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала.

За разсрочената част от плащането БФБ – София, е осигурила безусловна револвираща банкова гаранция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *