ИАГ утвърди Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

Изпълнителна агенция по горите утвърди Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г., съобщава agro.bg. Документът дава реалистична насока за бъдещото развитие в областта на производството на енергия от горска биомаса, определена на базата на действащите европейски политики и регулации, както и на основа на потребностите, потенциала и възможностите за използване на горско-дървесна биомаса в България. Освен аналитична част, планът съдържа стратегическа рамка с приоритети, мерки и дейности и система за мониторинг на изпълнението. На базата на направения анализ са предложени конкретни действия и мерки за най-ефективни…

виж повече