post

С предлагани изменения в две наредби е предвидено да се съкратят сроковете за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект за промени в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. Измененията, внесени от газопреносния оператор, са свързани с образуване на необходимите приходи и с въвеждане на изисквания на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори /АСЕР/ и на норми в Закона за енергетиката, се посочва в доклада на работната група на регулатора. От страна на заявителя „Булгартрансгаз“ ЕАД се предлага в разходите за дейността по пренос на природен газ през газопреносната мрежа, транзитиран до изходни трансгранични или междусистемни точки, да не се включват разходи за горивния газ, използван в компресорните станции за извършване на преноса. От дружеството считат също за необходимо да се изменят елементите, включвани в директно прехвърляемите разходи за съответната година. В заявлението се предлага и

въвеждане на механизма на специална регулаторна сметка

в съответствие с практиката по ценовото регулиране на преносните оператори в страните от ЕС, залегнали в „Основни насоки на правилата относно Хармонизирани тарифни структури за пренос на природен газ“ на АСЕР, и в проекта на Мрежов кодекс за хармонизирани тарифни структури за пренос на газ (NC TAR). Специфичните цели на регулаторната сметка са да се гарантира възстановяване на ефективно направените разходи от операторите на преносни системи и да се защитят ползвателите от необосновано повишение на цените въз основа на неточни прогнози.

В рамките на проведеното обществено обсъждане, становища по предлаганите промени в Методиката изразиха представители на Министерство на енергетиката, на „Булгартрансгаз“ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българската асоциация за природен газ и Движение „Граждански контрол“. Поставени бяха въпроси относно сроковете, в които ще стартира прилагането на промените в Методиката, както и за отражението на новия входно-изходен тарифен модел върху цените на услугите по пренос и съответно – на цените за крайните потребители. Окончателните решения по промените в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи Комисията ще приеме на закрито заседание на 19.09.2016 г.

КЕВР проведе обществени обсъждания и по проекти за изменение и допълнение на две наредби – Наредба 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, и Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. Предложенията за промените са внесени по искане на Министерството на финансите във връзка с утвърдения от Министерския съвет на 12 август 2016 г. “План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите”. В обсъжданията по двете наредби участваха представители на Министерство на енергетиката, ЕСО, „Булгартрансгаз“ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, БФИЕК, ЧЕЗ, Енерго Про, Българската соларна асоциация, Българската асоциация за природен газ, граждански сдружения. Основната цел на промените в наредбите е постигане на

предвидимост и яснота в целия инвестиционен процес

по присъединяване на обекти към електропреносната, електроразпределителната, както към газопреносната и газоразпределителната мрежа. От 15 на 7 работни дни се предлага да бъде намален срокът, в който мрежовите оператори следва да съгласуват работните проекти на електрически уредби и съоръжения, се посочва в доклада на работната група за промяна в Наредба №6. В съответствие с Плана за действие, се предвижда срокът за сключване на предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа да се съкрати от 30 – на 25 календарни дни. По отношение промените в Наредба № 4 е предвидено да се определи конкретен срок, в който операторът на газопреносната мрежа трябва да съгласува подробните устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на нови газопроводни отклонения. Досега такъв срок не беше определен изрично в наредбата, а се договаряше индивидуално между оператора на газопреносната мрежа и конкретния инвеститор. С оглед ускоряване на процедурата за свързване с газопреносната и газоразпределителните мрежи, срокът за сключване на предварителен договор също се предвижда да бъде намален от 30 на 25 дни.

Очакваните резултати от прилагането на измененията в двете наредби са подобряване на цялостната дейност и качеството на предлаганите услуги на операторите на електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи и на оператора на газопреносната мрежа. Окончателните решения по предлаганите промени Комисията ще приеме на закрито заседание на 19.09.2016 г.

С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *