Одобрени са 91 проекта за енергийна ефективност в периферните райони

185 проектни предложения са подадени по втората приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. 91 предложения са оценени и одобрени на този етап, а до края на седмицата ще бъдат сключени първите договори с общините. Това заяви заместник-министър Деница Николова днес пред представители на 28-те общини – бенефициенти по тази приоритетна ос. На срещата бяха обсъдени новата нормативна регламентация по отношение на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и въпроси, свързани с техническото отчитане на проектите.
Целта ни през тази и следващата година ще бъде максимално бързо да верифицираме разходите и да започнем реалното усвояване на средствата, за да подкрепим и малките общини чрез мерките за енергийна ефективност на административни и жилищни сгради, заяви зам.-министър Николова.
Деница Николова отбеляза, че част от общините не са подали изискания обем от проекти спрямо насоките за кандидатстване. За недоговорения ресурс от тази схема следващата година ще бъде обявена нова възможност за кандидатстване за 28-те общини, но на принципа на конкурентния подбор. Фокусът ще бъде върху финансиране на проекти, които имат най-голям принос за изпълнение на целите и индикаторите по програмата.
Като цяло, изпълнението на оперативната програма върви с много добри темпове, включително и по отношение на най-голямата приоритетна ос – за устойчиво градско развитие, заяви зам.-министър Николова. В ход са оценките на междинните звена на проектите за 39-те големи града, които са бенефициенти по приоритетна ос 1. От подадените към момента 99 предложения в междинните звена, очаквам до края на годината поне половината да бъдат одобрени и да бъдат сключени договори, каза още Деница Николова.
Зам.-министърът на регионалното развитие отбеляза, че през този програмен период кандидатстването и отчитането на проектите се извършва през електронната система ИСУН. Стремежът е те да бъдат максимално облекчени, както и да бъдат сведени до минимум изискванията за отчитане на хартия.
Зам.-министър Николова обърна внимание още, че според разпоредбите в новия Закон за обществените поръчки Управляващият орган на програмата няма да извършва предварителен контрол при обявяване на процедурите по обществени поръчки, а ще проверява всички процедури преди искането за верификация на средства. Агенцията за обществени поръчки обаче ще извършва предварителен контрол на извадков принцип преди обявяване на обществени поръчки от страна на възложителите.

Свързани

Leave a Comment