КЕВР ОБСЪДИ НАСОКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРОГРАМА „ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“

Комисията за енергийно и водно регулиране ще си сътрудничи с Програма „Достъп до информация“ с цел прилагане на необходимите законови стандарти при работа с обществена информация. Това беше обсъдено на среща на председателя на Комисията доц. д-р Иван Иванов с Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация“ /ПДИ/. В разговора, който се проведе по инициатива на Комисията, участваха също членът на КЕВР Владко Владимиров, главният секретар Росица Тоткова и експерти на регулатора, както и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програмата.

„КЕВР високо цени дейността на Програма „Достъп до информация“ за гарантиране публичния характер на държавните институции и на достъпа на гражданите до необходимата им информация за тяхната дейност. Изготвяните от Програмата препоръки, анализи, обучения и доклади във връзка с прилагането на правната уредба за достъп до информация имат ключово значение за стриктното изпълнение на ангажиментите на институциите в тази насока“, заяви на срещата председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов. Според него достъпът до информация е част от принципите на доброто управление и планираното сътрудничество на Комисията с ПДИ ще допринесе за утвърждаване на прозрачността на регулатора като орган, чиято дейност има особена значимост и се следи с внимание от цялото общество.

Подчертавайки мисията на Програмата за осигуряване прозрачност на администрацията и държавните органи и за подпомагане на гражданите в осигуряване на достъп до търсената от тях информация, изпълнителният директор на Програмата Гергана Жулева изрази готовност за сътрудничество с Комисията в различни направления, чрез което да се оптимизира работата на нейната администрация в изпълнение на законовите изисквания.

На срещата бяха обсъдени различни форми на взаимодействие между КЕВР и ПДИ, които се планира да залегнат в бъдещата програма за дългосрочно сътрудничество в различни направления, в т.ч. провеждане на обучения, обмен на мнения с цел идентифициране на специфичното приложно поле на категориите предоставяна информация, изграждане на допълнителен експертен капацитет при изпълнение на ангажиментите за предоставяне на публична информация.

Свързани

Leave a Comment