КЕВР ОДОБРИ АНАЛИЗ ПО ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПA НА СОЦИАЛНА ПОНОСИМОСТ НА ВИК УСЛУГИТЕ

На свое заседание КЕВР одобри Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципa на социална поносимост на ВиК услугите. Документът е изготвен и приет с решение от 01.09.2016 г.

След извършен задълбочен преглед на относимите нормативни изисквания и тяхното практическо приложение, в анализа са констатирани проблеми, които могат да предизвикат негативен ефект върху състоянието и дългосрочната устойчивост на ВиК сектора и да доведат до невъзможност за постигане на целите, заложени в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., приета с Решение на Министерски съвет от 07.05.2014 г.

В анализа си Комисията отчита, че са налице проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на социална поносимост на ВиК услугите, който регулаторът следва да спазва съгласно чл. 7, т.1 и чл. 13, т.5 на Закона за регулиране на ВиК услугите. КЕВР смята, че тези въпроси са изключително актуални за новия регулаторен период 2017–2021 г., във връзка с който Комисията е в процес на преглед и анализ на внесените от ВиК операторите бизнес планове за развитие на дейността им и заявленията им за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

В изготвения Анализ КЕВР предлага варианти за решения, с цел недопускане на възможни негативни ефекти върху състоянието и дългосрочната устойчивост на ВиК сектора и за постигане на целите в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014-2023.

Комисията изразява становището, че изборът на вариант за действия трябва да бъде направен след провеждане на задълбочена дискусия с участието на всички компетентни държавни институции и да бъде координиран по всички аспекти на осъществявана държавна политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. С оглед на това, изготвеният Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципa на социална поносимост на ВиК услугите, е изпратен до съответните държавни институции с предложение за организиране и провеждане на работна среща.

Свързани

Leave a Comment