post

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме закон за изменение и допълнение в Закона за опазване на околната среда. С промените се прилагат измененията на Европейския парламент по оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и се осигурява ефективност на процедурата по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите и заинтересованите физически и юридически лица.

Законопроектът подобрява обществения достъп до документацията по ОВОС и възможността за представяне на писмени становища, което гарантира публичност и прозрачност на всеки етап от процедурите по ОВОС.

С актуализирането на критериите и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-качествена подготовка и оценка на документацията. Включен е рискът от големи аварии и бедствия и от климатичните промени през различните фази на инвестиционните предложения, в т. ч. и при извеждане от експлоатация.

 

Оптимизирайки процедурите по ОВОС, приетите изменения и допълнения ще да ускорят цялостния инвестиционен процес, ще намалят регулаторната и административна тежест и ще доведат до подобряване на бизнес средата в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *