ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове

Европейската комисия е предложила най-ниската цел за страната ни – 0%, за нивата на годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии в периода 2021-2030 г. Това беше обсъдено на заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС в Люксембург, в което взе участие министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. До 2020 г. законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет „Климат-енергетика“.

Съветът обсъди законодателните предложения на ЕК относно приноса на сектора земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия на ЕС за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 г. Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите членки, свързани с нивата на годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за сектори като транспорт, сграден фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за действията на ЕС в областта на климата. Съгласно приетите заключения на Европейския съвет от 2014 г., държавите членки на ЕС не могат да имат положителни стойности. Това означава, че с предложената цел от 0% страната ни има възможно най-ниската стойност.

Министър Василева приветства усилията на ЕК за търсене на нови подходи за намаляване на емисиите на парникови газове, като определи предложената за страната цел като добра отправна точка за бъдещите преговори. Акцент в изказването й бе поставен и на водещата роля на горите за поглъщане и задържане на въглеродните емисии, като бе подчертана необходимостта да се засили участието на управлението на горите в предложените мерки.

В светлината на предстоящата 13-а среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие и свързаните с нея протоколи, която ще се проведе от 4 до 17 декември в Канкун, Мексико, Съветът по околна среда обсъди и прие Заключения, полагащи основите на преговорната позиция на Съюза в рамките на срещата.

Свързани

Leave a Comment