Осигурени са средства за администриране на пилотна схема на инвестиционна програма “Минерални води”

Правителството прие промени в свое постановление, с което бяха одобрени допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. С измененията Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда следва да предостави на Националния доверителен екофонд 3,5 млн. лв. за администриране на пилотна схема на инвестиционната програма „Минерални води“.

Програмата ще финансира екологични общински проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат – директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове. Ще финансира и част от инвестициите, водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води.

Допълнително, разходната част по бюджета на МОСВ беше увеличена с 1 533 610 лв. в частта на разходите за поддръжка, предназначени за погасяване на възникнало задължение и изпълнение на чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс. Увеличението е продиктувано от влязло в сила Решение по Международно арбитражно дело №13/2007 г. Сумата представлява обезщетение за вреди, произтичащи от разходите, направени поради грешки и пропуски в тръжната документация и в проектите за строителство на сметище Перник; стойността на механична работилница и дървена постройка, оставени при предаване на обекта; обезщетение за процедурната печалба от неизпълнени работи; възнаграждение за изпълнени работи и лихвата за забава на плащанията, както и присъдените разноски по търговското дело на ВКС.

Свързани

Leave a Comment