До 19 май се приемат проекти за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

До 17,30 часа на 19 май ще се приемат проекти за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия. На 18 януари Управляващият орган на Оперативна проекта „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е отворил процедурата, чийто общ ресурс е 50 млн. евро. Първоначално се очакваше процедурата да стартира в началото на декември.

Минимална стойност на безвъзмездната помощ по проект ще бъде 500 хил. евро, а максималната – 2,5 млн. евро. Срокът за изпълнение на проектите за големите предприятия ще е до 24 месеца.
Мерките, за чието финансиране те ще могат да кандидатстват трябва да са предписани след извършено обследване за енергийна ефективност, което големите предприятия, както и компаниите с потребление над 3000 MWh са задължени да изпълнят по Закона за енергийната ефективност.

При тази процедура има значение кой режим на държавна помощ ще избере предприятието. При режима „Регионална инвестиционна помощ” кандидатът трябва да обоснове, че помощта, за която кандидатства ще доведе до разширяване на производството или до фундаментална промяна на производствения процес. Тук компаниите трябва да имат предвид, че за Югозападния регион на планиране се покриват само 25% от разходите. За всички останали региони се покриват до 50 на сто от разходите.

Другото, което трябва да знаят компаниите е, че по този режим подкрепа не могат да получат компании, които работят в сферата на производството и разпределението на електрическа, топлинна енергия и газообразни горива. При тези предприятия ще се подкрепят само мерки за енергийна ефективност при крайното потребление и то само по режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, обясниха преди време от Управляващия орган.

При този режим на държавни помощи (Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност) се финансира само тази част, която води до по-висока енергийна ефективност. Това означава, че кандидатът трябва да направи обосновка, че е планирал закупуване на определена машина, например, но ако не е подпомагането, не би могъл да си закупи по-високо енергийното оборудване. При този режим подкрепата е до 45%.

Ресурсът между двата режима на държавна помощ не е разделен, всеки кандидат трябва сам да прецени по кой режим да кандидатства.

Проектите се приемат по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg .

Свързани

Leave a Comment