75,5 млн. лв. инвестиции планира „Топлофикация – София” през 2017 г.

75,757 млн. лв. инвестиции е заложила в бизнес плана си за 2017 г. „Топлофикация – София”. Собствените средства, предвидени по инвестиционната програма са в размер на 68,509 млн. лв. Освен това ще се ползват грантови средства от Международния фонд „Козлодуй“. Сред приоритетите в бизнес плана на столичната топлофикация за тази година е залегнало търсенето на възможности за финансиране на проекти за технологично обновление на компанията с европейски средства. Той се обсъжда днес от Столичния общински съвет.

В него „Топлофикация София” предвижда Програма за стабилизиране на производството и модернизация на съоръженията в топлоизточниците, са съобщи за Агенция „Фокус” от пресцентъра на общинската компания. Предвижда се тази година дружеството изцяло да въведе системата за дистанционен контрол в 4200 абонатни станции в топлорайон „София”, както и да реконструира 23 км от топлопреносната мрежа в столицата.

Тази година се планира да стартира реконструкцията и модернизацията на няколко основни съоръжения – енергийни котли №7 и 8 в най-стария топлоизточник в дружеството ТЕЦ „София”, турбогенератор №3 в ТЕЦ „София Изток, както и пак там ще продължи изпълнението на разработката за обновяване на турбогенератор №4, стартирала стартирала през 2016 г.

Два приоритетни обекта в дружеството за 2017 г. са изграждането на „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък” и на Когенерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел”- 2. Предвижда се и двата проекта да бъдат финансово подпомогнати – първият със средства от ОП „Околна среда”, а вторият – от Международен фонд „Козлодуй”. Чрез Инсталацията за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък, която ще се изгражда на площадка в ТЕЦ „София”, ще се оползотворява на 180 000 т/год. RDF и така ще се осъществи диверсификация на горивната база, като ще се редуцира с 11% използвания в дружеството природен газ. Освен икономическите ползи за компанията от спестяването на разходи за гориво, това ще доведе до решаване на част от екологичните проблеми на столичния град.

Инсталацията за RDF е с инсталирани 20 MWe електрическа мощност и 58 MWt топлинна мощност, като след внедряването ще бъдат спестявани по 150 000 т. CO2 ekv/год. Когенериращата инсталация във ВОЦ „Овча купел”- 2 се предвижда да бъде с инсталирана мощност 10 MWt топлинна мощност и 10 MWe електрическа мощност, като в резултат от нейното внедряване ще бъдат спестени 4 300 т. CO2 ekv/ год.

Модернизацията на съоръженията в топлоизточниците има за цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания от Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство, да способства за спестяване на емисии CO2 и да подпомогне икономическата и финансова стабилизация на дружеството, коментираха от „Топлофикация София” .

Като основен акцент в бизнес плана е заложено последващото развитие на няколко ключови проекта, стартирали през 2016 г.: внедряване на мониторинг система за дистанционен контрол на абонатни станции, система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа. Въвеждането на SCADA система в абонатните станции беше във фокуса на бизнес плана на дружеството за 2016 г. Тази система за дистанционен мониторинг и управление на абонатните станции дава възможност на клиентите да менажират потреблението на топлинна енергия в сградата в реално време чрез Интернет, да настройват on-line по всяко време режимите на работа, да реагират при аварии, да правят анализи на консумацията, за да предприемат подходящи енергоспестяващи дейности. През тази година новата система ще обхване изцяло абонатните станции в ТР „София“ (около 4200 бр.), като едновременно с това ще стартира подготовката за въвеждането на системата в най-големия топлорайон „София Изток“.

Бизнес планът за 2017 г. предвижда също така реконструкцията на 23 км топлопроводи, както и разширение на топлопреносната мрежа с цел присъединяване на нови клиенти от в ж.к. „Манастирски ливади – Изток”.

Свързани

Leave a Comment