ЕК одобри 920 хил.евро за хъб „Балкан”

Европейската комисия одобри за финансиране дейности по два от проектите от „общ интерес“ (ПОИ) на „Булгартрансгаз” ЕАД, с които Дружеството кандидатства в рамките на обявената през юни 2016-та година кампания за прием на проектни предложения по програма „Механизъм за свързване на Европа“. По време на  заседанието на координационния комитет в Брюксел официално бяха обявени дейностите, представляващи част от концепцията за „Газов Хъб „Балкан” и проекта за ”Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система”, за които ще бъде отпуснато съфинансиране.

За изготвянето на детайлно предпроектно проучване по проекта за Газов Хъб „Балкан”, ЕК предоставя на „Булгартрансгаз” ЕАД 920 хил. евро (половината от предвидената обща стойност). Предпроектното проучване ще оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, ще определи точният бизнес модел и ще оцени рисковете от изпълнението на проекта, ще даде възможност да се финализира регулаторната рамка и структурата на неговото финансиране. Проучването ще анализира всички макроикономически, социални и екологични аспекти за реализация на концепцията. С резултатите от изследването „Булгартрансгаз” ЕАД ще може да определи окончателните параметри по проекта, които ще бъдат основа за последващите фази – инженеринг и строителство. Концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България предвижда в района на град Варна да постъпват количества природен газ от различни източници за по-нататъшно транспортиране. В същото време се очаква в тази точка да се организира и пазар на природен газ (хъб), където всеки пазарен участник би могъл да извършва сделки на пазарен принцип. В контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, изграждането на газов хъб е в унисон с проектите от Южния газов коридор и с тези, свързани с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, с цел подобряване сигурността на доставките и диверсификация на източниците на доставка на природен газ. Проектът е в съответствие и с нуждите на региона, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз.

По програмата „Механизъм за свързване на Европа“, EK ще предостави съфинансиране и за дейности по проекта „Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система”. В рамките на този етап от развитието на ПОИ ще бъдат извършени подготвителни дейности във връзка с подмяната на участъка очистно съоръжение Вълчи дол – кранов възел Преселка, които са част от мерките за рехабилитация на северния полупръстен на националната газопреносна мрежа. Участъкът е с дължина 23 км. и е въведен в експлоатация през 1974 г. Прогнозната стойност на подготвителните дейности е 364 хил. евро, от които ЕК предоставя 50% (до 182 хил. евро). В рамките на подготвителните дейности ще бъдат проучени възможните технически решения за подмяната на участъка; ще се извършат инженерно геоложки, хидроложки и други проучвания; ще се разработи подробен устройствен план (ПУП); ще бъде завършен инвестиционния проект. С изпълнението на подготвителните дейности „Булгартрансгаз” ЕАД ще завърши прединвестиционния етап и ще подготви строителните работи в участъка.

С изпълнението на мерките за модернизация и рехабилитация на съществуващата газопреносна инфраструктура ще се гарантира надеждността на експлоатацията, ще се повишат ефективността, сигурността и гъвкавостта на преносната система и ще се осигурят необходимите капацитети и налягания.

Свързани

Leave a Comment