Обсъждат се нови екостандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво

През 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди и трябва да се намери механизъм за прилагането им, така че те да доведат до максимален ефект върху намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. Това съобщи министърът на околната сред и водите Нено Димов на форум „Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда” по време на ХII годишна среща на местните власти в курорта „Албена“, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Основен акцент на форума бяха мерките на общинско ниво за намаляване на замърсяването на въздуха и управлението на отпадъците.

„Замърсяването на въздуха е от най-съществените проблеми и местната власт трябва да го приеме с необходимата сериозност”, призова кметовете министърът. Според него най-трудно при решаването на проблемите с качеството на атмосферния въздух е да се намери социално-икономически баланс. Той призова местната власт да участва активно в работата на двете работни групи, които ще обсъждат мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от автомобилния транспорт.

„Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните уреди“, каза Нено Димов. Решението обаче ще бъде взето след широка експертна дискусия на кръгла маса през ноември с всички заинтересовани страни. Предложенията за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт и контрола при регистрация на коли с вредни емисии също ще се обсъждат на кръгла маса следващия месец.

Министър Димов призова кметовете да кандидатстват за 111 млн. лв. по  Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) 2014-2020 за мерки за реализация на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух.

По отношение на управлението на отпадъците министър Димов отбеляза, че вече са закрити 96 от 113 общински депа, но остават три общини, които не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци. Сега други общини поемат техните отпадъци и не е справедливо всички да плащат цената, обясни министърът. Той изрази увереност, че до края на годината общините ще закрият старите депа, така че да не се стигне до ефективни санкции по наказателната процедура срещу България.

Министърът информира кметовете и за новия подход за управление на европейската екологична мрежа Натура 2000, който въвежда териториалния принцип. Отговорността за управление на зоните от Натура 2000 ще е на областните управители, но общинските власти ще имат основна роля за намирането на баланс между икономическото развитие, интересите на местните общности и опазването на околната среда, подчерта министърът.

Свързани

Leave a Comment