post

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна обсъждане на проекта за промяна на правилата за търговия с електрическа енергия, съобщава econ.bg.

Промените са свързани с въвеждането на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на сегмента  „пазар в рамките на деня“ и  се налагат и във връзка с интегрирането на българския електроенергиен пазар на ниво Европейски съюз. Порталът 3е-news.net припомня, че въвеждането на нови сегменти на енергийната борса са част от процеса по пълното отваряне на електроенергийния пазар в България. Без промени няма как да се случи и процеса на обединение на пазара.

В рамките на кръгла маса по темата, през миналата седмица експерти коментираха, че настоящите изменения на практика въпреки желанието за съществен напредък ще са повече козметични, тъй като в началото на сегмента „в рамките на деян“ няма да могат да участват производителите не електроенергия от ВЕИ. Тази ситуация ще се запази на практика до пълната либерализация на електроенергийния пазар. Освен това тя е в зависимост и с промени в Закона за енергетиката.

Едва след като бъдат направени законови промени, от една страна свързани със статута на НЕК и от друга с регламентиране на механизма, по който ВЕИ производителите ще бъдат компенсирани, ако пазарните цени са под техните преференциални тарифи ще може да се говори за необходимите и желани промени за пазар в рамките на деня. Така че остава под въпрос доколко сегашните изменения ще са от полза и ще намалят изкривяванията, които се дължат на недостатъчната ликвидност, дори и на ценовите нива, както отбелязват експерти, включително и председателят на КЕВР Иван Иванов. Една от промените в Закона за енергетиката, както вече съобщи Иванов ще касае въвеждане на изискването голяма категория от производителите на електроенергия с лицензионен режим извън квотите за регулирания пазар да могат да излязат и на борсата. Това ще даде възможност на регулатора при определяне на регулаторните ценови решения да има по-голяма прогнозируемост.

В докладът си работната група към КЕВР обяснява, че измененията в правилата за търговия с електроенергия целят по-голяма гъвкавост на пазара, прецизиране на определени разпоредби, регламентиране на отношенията операторите на преносната и разпределителните мрежи, дейността на търговците на електроенергия и доставчиците.

„С Проекта на Правила се цели създаването на правна рамка за въвеждане на пазарен сегмент в рамките на деня като част от борсовия пазар на електрическа енергия“, се отбелязва доклада, като се набляга на възможностите за постигане на по-голям баланс между търсенето и предлагането.

„На следващо място се прецизират и/или отменят разпоредби относно борсовия пазар на електрическа енергия“, се казва още в доклада на работната група.

Измененията регламентират и „правата, и задълженията на търговци на електрическа енергия без физически обекти, тъй като към момента тези участници не са обхванати от разпоредбите на правилата за търговия с електрическа енергия (ПТТЕ).

Предлаганите изменения са необходими и с оглед прецизиране и допълване на разпоредбите относно смяната на доставчик/координатор на балансираща група.

Измененията предвиждат  задължение за независимия преносен оператор „да въведе процедура по известяване, валидиране и регистриране на графици за производство, графици за потребление и графици за обмен в рамките на деня на доставка.  Конкретизират  се и отговорностите на независимия преносен оператор по отношение поддържането на публичните регистри.

Предварителните очаквания са измененията в Правилата за търговия с  електрическа енергия да влязат в сила още през следващия месец. Ако се съди по досега направените от политици от енергийната комисия изявления промени в Закона за енергетиката, касаещи процеса на пълното отваряне на пазара може да се очакват едва след първото тримесечие на 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *