post

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), които регламентират изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта.

В изпълнение на изискванията на Директива 2015/1513/ЕО България е определила и представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.), в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт. Целта трябва да бъде постигната до 2020 г.

За изпълнението на тази задача е въведено задължение лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, от 1 септември 2018 г. да предлагат горива за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, като минимум 1 процент обемен да бъде биогориво от ново поколение. Такова задължение е въведено и за крайните разпространители.

В законопроекта са предложени промени и по отношение на критериите за устойчивост при използването на биогорива и течни горива от биомаса.

Разпоредбата на чл. 44 от ЗЕВИ е допълнена, като предвижда разширяване обхвата на наредбата, разработвана от министъра на околната среда и водите и приемана от Министерския съвет. С допълнението се въвежда изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение и произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. Целта е да се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При констатиране на неправомерни действия ще бъде уведомявана Европейската комисия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *