България ще трябва да харчи 40% по-малко енергия

До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18,46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото би било без прилагане на мерки за енергийна ефективност) на 16,87 млн. тона нефтен еквивалент. Изпълнението на националните цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергийна интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г. Това е предвидено в актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., приет от Министерския съвет . Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от България след три години.

България трябва да спестява годишно енергия в размер на 716 хил. тона нефтен еквивалент до 2020 г. Отчетът за 2016 г. сочи, че за периода 2014-2016 г. са направени спестявания в размер на 303,8 хил. тона нефтен еквивалент.

Мерките за постигане на енергийни спестявания се финансират от различни източници, сред които повечето оперативни програми, Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и други.

Като част от актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност правителството одобри и план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, както и програма за насърчаване на инвестиции в сградния фонд, които ще подпомогнат изпълнението на подобни мерки. Ежегодното обновяване на 5% от разгърнатата застроена площ на сградите – държавна собственост, каквото е изискването на Закона за енергийна ефективност, ще осигури спестяване на енергия в размер на 10,26 хил. тона нефтен еквивалент и над 12 хил. тона въглероден диоксид. От своя страна, обновяването на 1% от разгърнатата застроена площ на жилищните сгради годишно ще доведе до спестяване на 284 хил. тона нефтен еквивалент енергия и 384 хил. тона въглероден диоксид.

Списъкът със задължени лица по Закона за енергийна ефективност и техните индивидуални цели за енергийни спестявания също е част от одобрения Национален план за действие по енергийна ефективност. Предвидено е, че търговците с електрическа и топлинна енергия, както и тези с природен газ, течни и твърди горива, трябва да спестяват по 51,69 хил. тона нефтен еквивалент енергия годишно.

Свързани

Leave a Comment