2020 г. ще е повратна точка за ВЕИ

Според доклад на Европейската комисия относно състоянието на Енергийния съюз, публикуван в края на 2017 г., България изостава в сравнение със страните в ЕС по отношение на енергоемкостта, съобщава economynews.bg. Първичното енергийно потребление в страната е близо 4 пъти по-високо спрямо средното ниво в ЕС, въпреки постигнатото намаление от 39% или 2% на средногодишна база за анализирания период 2000-2015. Макар  в България цените на електроенергия и газ за индустрията да са по-ниските, много от компаниите не могат да превърнат това в конкурентно предимство поради високата енергоемкост.

Проектите в областта на възобновяемите енергийни източници са на прага на нов възход, вече обвързан с изпълнение, базирано на пазарни модели, твърдят експерти. Според доклад на Международната агенция за възобновяема енергия от 2017 г. развитието на технологиите допринася за намаляването на цените за производство на възобновяема енергия, нареждайки проектите за водноелектрически и вятърни централи и геотермалните проекти в ценовата категория на проектите, генериращи енергия от изкопаеми горива. Прогнозите са, че 2020 г. ще е повратната точка, след която цената на електричеството от възобновяеми източници ще е падне под тази на електроенергията, произведена от изкопаеми източници.

Свързани

Leave a Comment