МОСВ постигна предварително споразумение с ЕП по новите правила за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства

Преговорният екип на Министерството на околната среда и водите постигна неофициално споразумение с Европейския парламент по регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства. Този регламент е част от цялостните усилия на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и е още една стъпка напред към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика. Това е и първото европейско законодателство, което регулира емисиите на въглероден диоксид от този тип превозни средства, следвайки Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии.

Регламентът ще увеличи прозрачността и ще даде възможност на транспортните оператори да вземат информирани решения за покупка на камиони и автобуси, сравнявайки характеристиките на различни превозни средства и по този начин спестявайки разходи за гориво през целия жизнен цикъл. Това ще доведе до стимулиране на иновациите сред производителите. Регламентът е необходима стъпка и за бъдещото прилагане на предложението на Европейската комисия за установяване на стандарти за емисии на въглероден диоксид от камиони, което се очаква през месец май тази година.

Предварителният текст на регламента ще бъде представен на посланиците към ЕС за одобрение, след което текстът ще бъде предоставен на Европейския парламент за гласуване и на Съвета за окончателно приемане. След одобрението регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Задълженията на производителите на тежкотоварни превозни средства започват от януари 2019 г.

Свързани

Leave a Comment