Хъб “Балкан” и още 8 обекта вече са от национално значение

Девет ключови обекта на “Булгартрансгаз” ЕАД, между които и газовият хъб “Балкан”, са обявени от Министерския съвет днес за обекти от национално значение според Закона за устройство на територията и за национални обекти според Закона за държавната собственост.

Освен хъба в решението са включени разширение на газопреносната мрежа в участъка от българско-турската граница до компресорна станция “Странджа”, разширение на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българско-сръбската граница, преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, преносен газопровод за Свищов, преносен газопровод до Разлог и Банско, модернизация на компресорните станции “Лозенец”, “Петрич” и “Ихтиман” чрез интегриране на четири газотурбокомпресорни агрегата, подмяна на северен (магистрален) газопоровод в участъка Беглеж – Дерманци – Батулци – Калугерово и подмяна на северния (магистрален) газопровод в участъка от Вълчи дол до Преселка.

С изграждането на газовия хъб “Балкан” ще се създаде необходимата газопреносна инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ в региона с тези в Централна и Западна Европа, както и на държавите от Енергийната общност – Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина. По този начин проектът ще допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика. Проектът е включен в десетгодишния план за развитие на мрежите на ENTSOG, се казва в съобщение на правителствената пресслужба.

Разширението на газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз” ЕАД в участъка от българско-турската граница до българско-сръбската граница ще се постигне сигурност на доставките на природен газ както за нашата страна, така и за съседните балкански държави и региона, откриване на допълнителни висококвалифицирани работни места, затвърждаване на ролята на България като транзитна страна в региона и ЕС.

Проектите за изграждане на преносни газопроводи до Панагюрище и Пирдоп, до Свищов, както и до Банско и Разлог се финансират по линия на Международния фонд “Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Проектът за модернизация на трите компресорни станции “Лозенец”, “Петрич” и “Ихтиман” е част от дейностите, които се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа. Модернизацията на компресорните станции предвижда интегриране на 4 нискоемисионни турбинни газокомпресорни агрегата, като в компресорна станция “Лозенец” ще бъдат интегрирани два агрегата. С реализацията на проекта компресорните станции ще отговарят на най-високите европейски екологични изисквания.

С рехабилитацията на участъци от северния полупръстен Беглеж – Дерманци – Батулци – Калугерово и Вълчи дол – Преселка ще бъде гарантирана надеждността на съоръженията и ще бъде осигурен проектният капацитет за пренос на природен газ.

Изпълнението на всички обекти е включено в десетгодишния план за развитие на мрежите на “Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 август 2017 г.

Свързани

Leave a Comment