През 2023 г. ЕС ще преразгледа целта от 32% за ВЕИ в посока нейното увеличение

През 2023 г. Европейският съюз ще преразгледа в посока увеличението й договорената преди дни цел за дял на възобновяемата енергия в крайното брутно потребление от 32 на сто до 2030 г. Целта е обвързваща и чувствително по-висока от предложените първоначално от Европейската комисия 27 на сто.
По отношение на транспорта беше заложена цел от най-малко 14% дял на ВЕИ към 2030 г. Биогоривата от първо поколение, базирани на хранителни култури трябва да бъдат задържани на нивата им от 2020 г. и  в никакъв случай да не надвишават 7% от крайното потребление на автомобилния и железопътния транспорт. Делът на биогоривата от ново поколение и на биогаза в транспорта трябва да бъде на-малко 1% през 2025 г. и най-малко 3,5 на сто през 2030 г.
Ползването на биогорива, базирани на хранителни култури, като палмово масло, които имат голямо влияние върху промяната на ползването на земеделските земи за отглеждане на нехранителни култури, постепенно ще бъде преустановено. Това ще стане чрез въвеждането на сетрификационен процес за биогорива, които водят до малка промяна на ползването на земите.
В секторите на отоплението и охлаждането е постигната временна сделка, според която се въвежда подцел от 1,3% годишно увеличение на дела на ВЕИ в отоплителните и охлаждащите инсталации, изчислена за 5-годишен период, считано от 2021 г. Държавите-членки трябва да гарантират, че информацията за енергийните характеристики и дела на възобновяемите енергийни източници в техните системи за централно отопление и охлаждане се предоставя на крайните потребители по достъпен начин. Клиентите на системи за централно отопление или охлаждане, които не са ефективни, имат право да прекратят своите договори, за да произвеждат отопление или охлаждане от самите възобновяеми енергийни източници.
Освен това ЕК, Съветът на ЕС и Европейският парламент се споразумяха, че държавите-членки ще осигурят превръщането на европейския потребител на електрическа енергия в такъв, който консумира собственото си ВЕИ производство. Това означава осигуряване на права на потребителите да:
    • произвеждат, консумират, съхраняват и продават излишъците от собствената си генерация
    • инсталират и експлоатират системи за съхранение на електроенергия, комбинирани с инсталации за производство на ток от ВЕИ за собствено потребление, без да бъдат подлагани на двойно таксуване
    • до 2026 г. да не бъдат облагани с каквито и да е такси върху собственото производство, което се използва за изключения, с някои ограничени изключения, предвидени след това
    • да им бъде заплащано излишното количество енергия, което те връщат в мрежата
    • да се присъединят към общностите за възобновяема енергия, за да интегрират собственото потребление в прехода към по-чиста енергия.
Съзаконодателите от страна на ЕП и Съвета са решили също така да въведат приниципа „енергийната ефективност на първо място“, което означава приоритизиране в цялото енергийно планиране, политика и инвестиционни решения, на мерки, които ще направят търсенето и предлагането на енергия по-ефективно.
За да влезе в сила, директивата за възобновяемите източници трябва да бъде официално одобрена от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Тя ще стане факт 20 дни след публикуването й в официалния вестник на ЕС. Страните-членки ще имат време до 30 юни 2021 г. да имплементират новите моменти в националното си законодателство.
С договарянето на промените по директивата за ВЕИ, вече е постигнато споразумение по два от общо осемте законодателни акта в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. На 14 май ЕП, ЕК и Съвета се споразумяха по Директивата за енергийните характеристики на сградите.

Свързани

Leave a Comment