post

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2018 г. за следващия едногодишен ценови период. Решенията бяха оповестени от председателя на регулатора доц. Иван Иванов на специален брифинг, след приключване на закритото заседание на регулатора. В съответствие с утвърдената законова процедура, преди приемането на окончателното решение, регулаторът проведе открити заседания и обществени обсъждания по докладите и проектите за решения, с участието на заявители и заинтересовани страни, включително браншови и работодателски организации, граждански сдружения, експерти и граждани. Ценовите заявления на дружествата, докладите на работните групи и проектите за решения бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. С цел максимална публичност и прозрачност, заседанията бяха излъчвани онлайн на сайта на регулатора.

С решение на Комисията са утвърдени окончателните цени в сектор “Електроенергетика” за новия регулаторен период 1.07.2018 – 30.06.2019 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на крайните цени за битовите потребители на регулиран пазар е 2,03 %, с включени цени на електроенергията и мрежови тарифи. От 1 юли 2018 г. цената за потребителите на ЧЕЗ нараства с 1,75 %, за клиентите на EVN – с 1,82 %, а за ЕНЕРГО-ПРО – с 2,78%.

С решение на Комисията се определени нови пределни цени на топлинната енергия, считано от 1 юли 2018 г. След прилагане на ценообразуващия модел, средното увеличение на цените в сектор “Топлоенергетика” за цялата страна е около 7,33%. За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД цената на топлинни услуги нараства с 7,46%, за потребителите в Пловдив – с 0,94 %, в Плевен – с 15,19%, в Бургас – с 17,12%, във Варна – с 4,89%, във Велико Търново – с 2,89%, във Враца – с 5,42 %, в Разград – с 7,45. Основната причина за увеличението на цените на топлофикационните услуги на дружествата, ползващи природен газ като първично гориво, е повишената доставна цена на природния газ съгласно договора с „Газпром“ поради рязко повишилата се цена на петрола на международните борси от началото на годината. По тази причина с решение на КЕВР от 29.06.2018 г. цената на природния газ беше увеличена с 10,81%, в сравнение с предходното тримесечие, при заявено искане от „Булгаргаз“ЕАД за растеж с 18,05%.

 

„Определените от Комисията цени се основават на ясна икономическа логика. В своите решения енергийният регулатор се ръководи от четири основни принципа – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост, заяви на брифинга председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той подчерта, че в ценовите си решения регулаторът стриктно прилага консервативен подход за недопускане на резки промени и отчита, от една страна възможностите на потребителите, а от друга – необходимостта от устойчиво развитие на дружествата в енергийния и газовия сектор. „Сегашният състав на регулатора не допусна резки промени в определяните цени и през изминалите три години тяхното увеличение беше значително под ръста на средната, минималната работна заплата и пенсиите, както и под нивото на отчитаната от НСИ годишна инфлация“, каза председателят на КЕВР. Той увери, че регулаторът и занапред ще използва всички законови възможности, за да не допусне резки ценови промени за потребителите на електрическа и топлинна енергия.

Решенията на КЕВР за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ от 1 юли 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *