„Траш Енерджи“ ЕООД ще бъде новият концесионер на участък „Миньор“ от „Бобовдолски въглищен басейн“

Дружеството „Траш Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на твърди горива – кафяви въглища, от участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“. Това реши правителството, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер – „Фундаментал“ ЕООД, промяна.

Участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“ е разположено в община Бобов дол, област Кюстендил. Концесионният договор за добив на кафяви въглища от него е сключен през 2005 г. за срок от 35 г.

С днешното правителствено решение се предвижда и промяна на клаузите на концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските във фонда за окончателно напускане на концесионната площ също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Съгласно друго решение на МС, концесионният договор за добив на строителни материали – пясъци, от находище „Горен близнак 2“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на община Аврен, област Варна. През юли 2011 г. за него е сключен концесионен договор с „Ескана“ АД, гр. Варна. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че пазарната конюнктура налага преструктуриране на активите на концесионера и ограничаване на разходите за поддържането им.

Правителството одобри също така предложената от „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, промяна на концесионната площ на находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20“ („Жълти дол“), което е за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали. Концесионната площ се определя в размер на 838,6 дка. Правната възможност за промяна на концесионната площ по мотивирано искане на концесионера е регламентирана със Закона за подземните богатства. От „Каолин“ ЕАД мотивират искането си с факта, че при предоставянето на концесията за добив концесионната площ не обхваща цялото находище. „Саръгьол – гнезда 17 и 20“ („Жълти дол”) се намира на територията на община Каолиново, област Шумен. Концесионният договор е сключен през 1999 г за срок от 27 години.

Свързани

Leave a Comment