post

Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ) в населените места. Това гласува парламентът с приети на първо промени в Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, предложени от Министерския съвет, предаде БТА.

Предвижда се Държавната агенция по метрологичен и технически надзор да контролира горивата. С помощ по Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) ще бъде оборудвана специализирана лаборатория.

Заложена е санкция за конфискуване на некачествени горива в полза на държавата.

България е получила уведомително писмо от Европейската комисия (ЕК), с което е призована да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от април 2017 г., установил нарушаване на Директивата за качество на въздуха и неспазване на пределно допустимите концентрации на фини прахови частици.

Кметовете ще отговарят за качеството на въздуха в съответната община и подлежат на санкция, ако не постигат подобрение, което ще се оценява на база на предходните три години.

Срещу тази разпоредба основно се обявиха от БСП и ДПС. Те намират мерките за недостатъчни, защото засягат малка част от твърдите горива и не включват замърсители като гуми, обувки, които също се горят за отопление.

Извън регламентацията остават промишлените предприятия, с тези мерки въздухът няма да стане по-чист, не се съгласи с предложенията Пенчо Милков от левицата. Той видя и други пропуски на вносителите – в кръга на твърдите горива не са дървата за огрев, които са с много ниско качество, пелетите, биомасите. Затова Милков препоръча държавата да подпомогне хората за закупуване на по-съвършени уреди.

Грешка, според него, е и прехвърляне на отговорността върху местните власти, тъй като кметовете не разполагат с необходимите уреди, за да се справят, а и нямат отношение към битовото отопление.

Сходна е оценката и на ДПС. Как в селата могат да си позволят нови съвременни стандарти, трябва да бъдат продавани на населението качествени твърди горива за огрев, коментира Джевдет Чакъров. Пропуск, според него, е липсата на текстове за изгарянето на стари гуми, на обувки, спорна също е разпоредбата за отговорността на кметовете.

Те не контролират качеството на твърдите горива, не разрешават публичното производство, нито пределните норми на това производство, не могат да спират МПС-та, които не отговарят на стандартите, не могат да разпореждат на гражданите какви отоплителни уреди да използват, изброи депутатът.

Имало и предпоставки за корупционни практики с прехвърлянето на отговорности и компетенции към регионалните структури на екоминистерството, отговорността трябвало да е на министъра.

Необходимо е да се прецизират отговорностите на кметовете и на компетентните органи и съответно да се определят и конкретните санкции, отговори председателят на комисията на околна среда Ивелина Василева. Тя обърна внимание, че в преходните разпоредби има основания с наредба да се определят изискванията и към дървата за отопление.

Василева посочи още, че целите са ясни – по-решителни мерки за справяне с превишенията на нормите за качество на атмосферния въздух, въвеждане на стандарти и определяне на контролен орган по спазването им, разработване на подзаконови нормативни актове и изграждане на система за контрол. Василева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *