Нова стратегия на ЕК предвижда неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Европейската комисия (ЕК) прие дългосрочна стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. — „Чиста планета за всички“, съобщава европейската институция. Стратегията показва как Европа може да играе водеща роля за постигане на неутралност по отношение на климата. Това включва инвестиции в технологични решения, овластяване на гражданите и обединяване на усилията в области като индустриалната политика, финансите и научните изследвания. Документът предвижда още да се гарантира социалната справедливост.

“Не можем безопасно да живеем на планета, чийто климат е излязъл извън контрол. Но това не означава, че за да намалим емисиите, трябва да пожертваме средствата за съществуване на европейските граждани. През последните години ние показахме, как може да намаляваме емисиите, като същевременно създаваме просперитет, висококачествени работни места на местно равнище и подобряваме качеството на живот на хората“, каза зам.-председателят, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович.
„ЕС вече започна модернизацията и прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Днес ние удвояваме усилията си, като предлагаме стратегия за Европа, с чиято помощ до 2050 г. тя ще се превърне в първата в света голяма икономика, която е неутрална по отношение на климата”, коментира комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете. Той подчерта още, че трябва да се постигнат дългосрочните цели на Парижкото споразумение по отношение на повишаването на температурата. „Това е възможно с помощта на съществуващите технологии и технологиите, близки до внедряване. В интерес на Европа е да спрем харченето на средства за внос на изкопаеми горива и да инвестираме в смислени подобрения на ежедневието на всички европейски граждани”, каза още Мигел Ариас Канте.
„Всички видове транспорт следва да допринасят за декарбонизацията на нашата система за мобилност. Целта е до 2050 г. да постигнем нулеви нетни емисии. Това изисква системен подход с превозни средства с нулеви и близки до нулевите емисии, силно увеличаване на капацитета на железопътната мрежа, много по-ефективна организация на транспортната система, основана на цифровизацията, стимули за промяна в поведението, алтернативни горива и интелигентна инфраструктура”, допълни Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта.
В отговор на поканата на Европейския съвет от март 2018 г., визията на ЕК за неутрално по отношение на климата бъдеще обхваща почти всички области на политиката на ЕС, като тя е съгласувана с целите на Парижкото споразумение да се постигне задържане на покачването на температурата значително под 2 °C и продължава усилията то да се задържи до 1,5°С.
Целта на стратегията е да осигури възможност на заинтересованите страни, на научните работници, предприемачите и гражданите да развиват нови и иновативни промишлени сектори, предприятия и работни места.
Съгласно последното специално проучване на Евробарометър (от ноември 2018 г.) 93 % от европейските граждани вярват, че изменението на климата е резултат от човешката дейност. 85 % са съгласни, че борбата с изменението на климата и по-ефикасното използване на енергията могат да създават икономически растеж и нови работни места в Европа.
В стратегията се обръща внимание на множеството възможности, достъпни за държавите членки, предприятията и гражданите, и как те могат да допринесат за модернизирането на европейската икономика. С нея се правят усилия да се гарантира, че преходът е социално справедлив, засилва се конкурентоспособността на икономиката на ЕС на световните пазари и същевременно се подпомага справянето с други предизвикателства, например качеството на въздуха и загубата на биологично разнообразие.
Пътят към неутралната спрямо климата икономика ще изисква съвместни действия в седем стратегически области: енергийна ефективност, внедряване на възобновяеми енергийни източници, чиста, безопасна и свързана мобилност, конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика, инфраструктура и междусистемни връзки, биоикономика и естествени поглъщатели на въглерод, улавяне и складиране на въглерода с цел справяне с оставащите емисии.
ЕК приканва Европейския съвет, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет да разгледат визията на ЕС за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Министрите във всички имащи отношение състави на Съвета следва да проведат обстойни дебати за приноса на съответните им области на политиката към общата визия.

Свързани

Leave a Comment