Работодателите не приемат предложения регистър на нефтените посредници

Работодателите не подкрепят проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП). Това се казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България, пише news.bg.

В Становището на АИКБ подробно се изреждат мотивите за несъгласието на бизнеса с предложения документ.

Според тях е неоснователно позоваването на Закона за нормативните актове с искане за обществено обсъждане и без убедителни причини. Няма пречка проектът да бъде приет своевременно, тъй като законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.

Предвид спорния характер на редица норми и тяхното отражение върху бизнеса с горива, според нас ще е целесъобразно отлагане на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Същото се отнася и до обсъждания проект на наредба.

Според АИКБ намаляването на сивата икономика е несъвместимо с ограничаване на реалната конкуренция от каквото са сериозно обезпокоени множество оператори в бранша. Те не са съгласни със следните моменти в проектонаредбата:

  1. Проектът възпроизвежда нормите на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при очевидно съблюдаване на явните му противоречия с чл. 19 от Конституцията на Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на потребителите, инвестициите и стопанската дейност;
  2. Както правилно е отбелязано на стр. 2 от Доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № РД-16-1053/11.09.2018 г. на министъра на икономиката (за изготвяне на Проект на Наредба, с която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход) “С проекта на Наредба не се въвеждат текстове от европейско законодателство”. Спестено е обстоятелството, че с този проект се нарушават норми на общностни актове, пишат от АИКБ.

Те изреждат документите, с които проектонаредбата влиза в противоречие, сред които е и Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година, относно услугите на вътрешния пазар.

Следващият документ, на който противоречи предложеният документ е Директива (ЕС) 2015 /1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. Тя установява процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила за услугите на информационното общество.

Проектонаредбата противоречи най-вече на Акта за малкия бизнес (Small Business Act), прокламирал европейския принцип за конкурентоспособност – “Мисли първо за малките”.

Според бизнеса, основният порок на проекта на наредбата – НРУВРЛОИДСНПНП е, че за множество от разписаните норми липсва законова система от сделки (делегация). Делегацията се свежда до това министърът на икономиката да издаде наредба, с която се определят само редът и условията за водене на регистър на лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Не такова е решението в проекта на наредбата, пишат от бизнеса.

От АИКБ описват и още едно противоречие на проекто документа – предложението в чл. 35, ал. 1 депозитът в пари се предоставя за срок, не по-кратък от една година и шест месеца, считано от датата на подаване на заявлението до прекратяване на регистрацията или замяна на паричния депозит с банкова гаранция. В чл. 10, ал. 3 от Закона, срокът е ограничен единствено до една година и шест месеца от подаване на заявлението, без допълнително ограничение.

Заради тези мотиви от АИКБ не приемат проектонаредбата.

Свързани

Leave a Comment