post

Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа (CEF) взе решение да отпусне над 27  млн. евро безвъзмездна помощ по проект за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа. Предстои сключването на Споразумение за безвъзмездно финансиране между „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент и Изпълнителна агенция Иновации и мрежи (INEA) след решение на Европейската комисия, съобщава българското енергийно дружество.

Проектът предвижда изпълнението на строителство, доставки на материали и оборудване за подмяна (рехабилитация) на два участъка от Северния полупръстен на съществуващата газопреносна мрежа с обща дължина от около 81 км. Тези дейности са част от втората фаза на проект „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“, включен в списъка с проекти от общ интерес на Европейската комисия (PCI). Поради стратегическото му значение той е определен през 2015 г. и за един от 7-те най-приоритетни проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC).
Проектът „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“ е част и от концепцията за газов хъб „Балкан”. Подобряването на техническите параметри на мрежата у нас ще допринесе и за развитието на газовата инфраструктура в региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *