Повишение на цените на енергията или как могат да бъдат овластени крайните потребители

Високите стандарти за намаляване на въглеродните емисии, зададени от Европейския зелен пакт, водят до провеждането на политики във връзка с климата и енергетиката. Успешният преход към чиста енергия изисква гражданите да се ангажират в процеса, да се възползват от иновативните технологии и да вземат активно участие в пазара на енергия. С цел приобщаването на потребителите на енергия към енергийния преход биват разработвани голям брой проекти и инициативи, които предлагат информация и подкрепа както на гражданите, така и на обществените организации, които работят със социално уязвими групи. Един от настоящите примери в тази посока е проект TRECE – Обучение за овластяване на потребителите на енергия. Това е европейска инициатива, насочена към облекчаване на енергийната бедност чрез повишаване на компетентността по отношение на енергийната ефективност, на производството и разходите на енергия. Проектът предлага програма за специализирано обучение под формата на отворен онлайн курс на обучение, разпределена по тематични модули. По-долу е представена структурата на тази програма, както и съдържанието на всеки един модул.

Европейският съюз (ЕС) си е поставил амбициозната задача да води прехода към чиста енергия в световен план. Европейският зелен пакт има за цел намаляване на нетните емисии на парникови газове на ЕС най-малко с 55% до 2030 г. и постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.Ангажирана с целите за опазване на околната страна и постигането на неутралност по отношение на климата, България прие Интегриран план в областта на енергетиката и климата, за да може да постигне поставените от ЕС цели.   

В областта на енергетиката това означава преход към чиста енергия, който се основава на три принципа:

  1. Гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени;
  2. Изграждане на напълно интегриран, взаимосвързан и цифровизиран енергиен пазар на ЕС;
  3. Даване на приоритет на енергийната ефективност, подобряване на енергийните характеристики на сградите и развитие на енергиен сектор, основан до голяма степен на енергия от възобновяеми източници. 

Успешният преход към чиста енергия налага гражданите да се ангажират в процеса, да се възползват от иновативните технологии и да вземат активно участие в пазара на енергия. Освен това, при осъществяването на прехода трябва да се гарантира, че уязвимите потребители няма да бъдат тласнати към енергийна бедност. 

Повишаването на цените на енергията води до изостряне на въпроса за енергийната бедност 

и до превръщането му в основен проблем за енергийната политика на ЕС. Огромният брой домакинства в ситуация на енергийна бедност са голямо предизвикателство пред ЕС, най-вече и по отношение на започналия през 2021 г. енергиен преход, а и в създалата се геополитическа обстановка. Статистиката сочи, че една от страните членки на ЕС с най-висок процент на енергийно уязвими граждани е България. У нас проблемът бива задълбочен както поради особеностите на местния климат и ниската енергийна ефективност на част от жилищните сгради, така и заради липсата на осведоменост на големи обществени групи по отношение на потреблението на енергия. Справянето с енергийната бедност би оказало положително влияние не само върху климата и околната среда и върху здравето и финансовото състояние на гражданите, но и върху икономиката на ЕС изобщо. Един от начините за решаването на тази задача е насърчаването на енергийно бедните да се превърнат от пасивни потребители в активни производители на енергия, способни да взимат компетентни решения, да контролират енергийните си разходи и дори да участват в производството на енергия. Ясно е, че за тази цел гражданите трябва да бъдат добре осведомени както по отношение на техните права и на достъпните технически средства, така и по отношение на мерките за спестяване на енергия, доставчиците на енергия и тарифите, възобновяемите източници на енергия, енергийните общности и т.н. Необходимо е и обществените институции, ангажирани с енергийния преход, да разполагат с необходимата информация и материали за обучение, за да могат да подпомагат гражданите и да ги мотивират към промяна на поведението им чрез прилагането на иновативни мерки, които повишават енергийната ефективност и намаляват сметките за енергия. 

Един от настоящите примери в тази посока е проект TRECE  Обучение за овластяване на потребителите на енергия. Това е европейска инициатива, насочена към облекчаване на енергийната бедност чрез повишаване на компетентността по отношение на енергийната ефективност, на производството и разходите на енергия. Софийска енергийна агенция СОФЕНА е един от партньорите в консорциума TRECE, в който участници са пет организации от пет европейски държави – Словения, Испания, България, Румъния и Гърция. Проектът се изпълнява в рамките на програма Erasmus+. Реализацията на проекта беше в периода октомври 2019 г. – декември 2021 г., като от януари тази година вече е достъпен за заинтересованите групи.  

В рамките на проекта е разработена програма за специализирано обучение във формата на отворен онлайн курс на обучение (Massive Open Online Courses – MOOCs), която е предназначена за социални работници, НПО и общински служители, ангажирани в помощ на уязвими потребители. Целта е да бъде повишено нивото на информираност на енергийно бедните граждани, както и тяхната лична заинтересованост,  за да могат да управляват по-ефективно енергийните си разходи.      Именно домакинствата с ниски доходи, чиито жилища най-често не са енергийно оптимизирани, са в най-голяма зависимост от твърдите горива. По тази причина намаляването на тяхното потребление на енергия ще има отражение върху нивата на вредните емисии и ще доведе до постигане на неутралност по отношение на климатичните промени.

Програмата се състои от шест модула, всеки от тях е следван от тест за проверка на придобитите знания:     

Модул 1: Мерки за спестяване на енергия и умения за разбиране на потреблението на енергия          

Модулът определя какво е енергийна ефективност и обсъжда основните показатели, които я характеризират. Предлага набор от мерки за спестяване на енергия, които имат положителен ефект върху подобряването на условията на живот на енергийно бедни домакинства. Разглежда различни методи за намаляване на потреблението на енергия в помощ на енергийно бедни хора и насочва вниманието към най-добрите практики, прилагани в страните партньори по проекта.   

Модул 2: Енергийно ефективни уреди и оборудване

Този модул обяснява колко е важно да се използва най-ефективното енергийно оборудване, какви инструменти се предоставят от ЕС за подпомагане на разпространението на това оборудване на пазара и за овластяване на европейските потребители да го идентифицират и да го предпочитат при закупуване на нови домакински уреди.

Първите глави представят, след общо въведение за потреблението на енергия от домакинствата, основните характеристики на най-обикновеното домакинско оборудване. Последната глава инструктира обучаваните чрез два инструмента, внедрени на европейско ниво, как да се насърчават и популяризират енергийно ефективни модели на европейския пазар: етикетиране на домакинските уреди и еко     дизайн. Тук се предлага основна информация, която да помогне на потребителите при избора на най-добрите енергийни и финансови решения при закупуване на ново домакинско оборудване, предвид енергийните и екологичните аспекти.

Модул 3: Доставчици на енергия и тарифи

Модулът разглежда въпросите, свързани с доставчиците на енергия и тарифите и как тази информация може да помогне на енергийно бедните хора в България и останалите страни от проекта да управляват по-добре сметките си за енергия. Учебният материал представя използването на всеки вид енергия и анализира различните доставчици на енергия. Тези знания ще помогнат на енергийно бедните домакинства по-успешно да изберат подходящ доставчик на енергия и по-добре да разбират данните в сметките си за енергия. Освен това ще бъде предоставена информация за различните цени на доставчиците на енергия и възможностите за смяна на тарифите.

Модул 4: ИКТ инструменти и решения относно енергийната ефективност в домакинствата

Модулът има за цел да опише ключовата роля, която ИКТ (информационни и комуникационни технологии) инструментите играят за постигане на по-голяма енергийна ефективност чрез контрол и управление на потреблението на енергия. По-конкретно, модулът разглежда потенциала за спестяване при използването на ИКТ за домакинството, основните функции на тези инструменти, които понастоящем са най-широко използваните, и накрая, значението на използването на ИКТ за поведението на потребителите на енергия по отношение на повишаването на енергийната ефективност в домакинствата.

Секторът на информационните и комуникационни технологии играе ключова роля за намаляване на енергопотреблението в икономиката на ЕС. Пакет на ЕС за енергетиката и изменението на климата 2013 — 2020 D (Директива 2010/31/EU) определи поредица от мерки и цели, които трябва да бъдат постигнати във връзка с енергийната ефективност до 2020 г. Този пакет, допълнително удължен до 2030 г., с нови добавени цели, вече заяви важната роля, която ИКТ следва да играят за постигане на заложените цели.Секторът на домакинствата се счита за една от областите с голям капацитет за спестяване на енергия. Използването на ИКТ решения и инструменти е ключов елемент за подпомагане на потребителите да разберат по-добре енергопотреблението си и да управляват използването на енергия, като по този начин се спестява не само енергия, но и значителни средства. 

Секторът на жилищните сгради потребява 40% от общата консумация на енергия вЕС 

и е отговорен за около 36% от емисиите на CO₂. 97% от сградния фонд е енергийно неефективен, а 35% от сградите са над 50-годишни. Този сектор има голям потенциал да увеличи енергийната си ефективност и за целта ЕС прие нови правила във връзка с Директивата за енергийните характеристики на сградите за постигане на амбициозни цели, като например:     

  • строителството на интелигентни сгради, в които се увеличава броят на системите за автоматизация и контрол;      
  • разработване на интелигентни индикатори, които да измерват способността на сградата да използва нови технологии и електронни системи, за да се адаптира към нуждите на потребителите, да оптимизира работата си и да взаимодейства с мрежата за електричество; 
  • увеличаване на финансирането и подкрепата за обновяване на сгради с цел по-голяма енергийна ефективност, както и намаляване на сметките на домакинствата за подпомагане на борбата с енергийната бедност.

Модул 5: Възобновяеми енергийни източници и изменение на климата

В този модул са описани някои примерни технологии за възобновяема енергия, които могат лесно да бъдат приложени в застроени пространства. Представени са основните характеристики и причини за изменението на климата и как възобновяемите енергийни източници могат да помогнат за облекчаване на проблема. Подробно са описани характеристиките на соларните системи за подгряване на вода (SWH), а също възможностите за отопление на помещенията, както и основните характеристики и типове фотоволтаични системи (PV) за производство на електроенергия.

Модулът също обхваща и основните характеристики на вятърните турбинни системи, с акцент върху мини-вятърните турбинни системи за самостоятелно производство на електроенергия в сградите, заедно с обхвата на приложение на тези системи, техните експлоатационни компоненти, свързаните с тях въпроси по проектирането и монтаж, както и ключовите аспекти по отношение на техните експлоатация и поддръжка. Анализирани са също основните характеристики на твърдите биогорива и обхватът на приложение на котлите на биомаса за подгряване на вода и за отопление на помещенията. И накрая е представено битовото приложение на геотермалната енергия, т.е. земните термопомпи за ефективно отопление и охлаждане.

Модул 6: Субсидии за енергийно бедни – финансови модели 

В този модул се обсъжда оценката на енергийната бедност, инструментите и мерките за облекчаване на енергийната бедност в петте страни партньори по проект TRECE въз основа на събрани данни от Евростат (проучвания SILC). Разглеждат се общите термини за това какво е енергийна бедност, как да я разпознаем и последиците от нея. Модулът завършва с преглед на мерките и инструментите по отношение на енергийната бедност в Словения, Испания, България, Румъния и Гърция.

Изпълнението на проекта приключи с провеждането на информационен ден за популяризиране на разработения инструментариум за обучение на потребителите на енергия, в който взеха участие над 40 заинтересовани лица – професори, общински служители, представители на бизнеса и на неправителствения сектор и граждани.

Проектът бе  популяризиран на две конференции, специализирани в областта на енергетиката и енергийната ефективност и на редица семинари, проведени от СЕА СОФЕНА през изминалата година.

Проект TRECE и разработеният инструментариум за обучение за овластяване на потребителите на енергия могат да бъдат разгледани на сайта на проекта: www.trece.eu. Всички материали са достъпни след регистрация, посетителите на сайта имат възможност да обогатят познанията си по широк набор от въпросите, засягащи потреблението на енергия, да се възползват от експертните съвети по отношение на енергийната ефективност, както и да проверят знанията си като попълнят заложените към всеки модул тестове.  

Високите цели за 2030 г. и 2050 г., с които ЕС се ангажира по отношение на климата, изискват задаване на нови стандарти във връзка с декарбонизацията и амбициозни политики, насочени също и към жилищния сектор. Разразилата се криза с цените на енергията насочи вниманието към проблема с все по-острата енергийна бедност, от която страдат нарастващ брой граждани на ЕС. Освен това настоящата война в Украйна е предпоставка за още по-голямо покачване на цените на енергията в близките месеци. Ниската енергийна ефективност на значителна част от сградния фонд в Европа води до високо потребление на енергия, от което следват високи сметки за енергия и завишена консумация на изкопаеми горива. За постигането на въглеродна неутралност е необходимо да се инвестира в решения и инструменти, които водят до повишаване на енергийната ефективност на домакинствата, както и до информиране и ангажиране на гражданите в този преход. Насочен по-специално към ключови организации, работещи със социално уязвими групи, проект TRECE е стъпка в посока на справедлив енергиен преход и климатично устойчива Европа. 

Източник: climateka.bg

Автор: Лили Щамлер

Свързани

Leave a Comment