ЕСКО в помощ на обновяването на многофамилни жилищни сгради в България

Откриващи се нови възможности и предимства в Етап II на програмата за енергийно обновяване към Плана за възстановяване и устойчивост

Нова възможност за финансиране и изпълнение чрез ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) ще улеснява собствениците при кандидатстване в програми за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Това е отлична възможност за българските домакинства, тъй като близо 93% от жилищните сгради в България имат нужда от енергийно обновяване, сочат последните данни на МРРБ.

Програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ (в процес на обработка на постъпилите предложения от приключилото наскоро обществено обсъждане), част от Плана за възстановяване и устойчивост, предвижда за кандидатстващи до декември 2023 г. предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за енергийно обновяване. Изисква се обаче 20% самоучастие на собствениците, което би било основна бариера при кандидатстване, тъй като домакинствата срещат трудности за осигуряване на необходимите финансови средства в кратки срокове.

Таргетирайки този проблем, в Насоките за кандидатстване по Програмата вече е предвидена възможност за използване на т.нар. ЕСКО механизъм, или договор с гарантиран резултат. По същество, при този вид договаряне, ЕСКО компанията финансира инвестицията, която впоследствие се изплаща на 100% от осъществените бъдещи енергийни спестявания.

Още повече, чрез ЕСКО договора се въвеждат ежегодни финансови гаранции за реализация на предвидените икономии на енергия. Това на практика означава, че ако планираните енергийни спестявания не се осъществят, собственикът ще получи финансови компенсации. Аналогично на гаранционния срок, съпровождащ инсталирано ново оборудване или качеството на изпълнение на вложените строителни дейности и материали, планираните икономиите на енергия стават обект на финансов ангажимент от страна на ЕСКО компанията в случай на неизпълнение. Съответно, бенефициентите биват компенсирани финансово при недостигане на заложените параметри, а фирмата изпълнител (ЕСКО) има грижата да отстрани причините за негативния резултат.

Механизмът се подкрепя активно от Европейската комисия като иновативен и надежден подход за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз. ЕСКО договорът е регламентиран в националното законодателство и има натрупан дългогодишен опит от прилагането му, в резултат на което може успешно да бъде използван и за целите на обновяване на българските домове.

Няколко са инициативите и организациите, благодарение на които ЕСКО механизмът бе припознат в Плана за възстановяване и устойчивост. На първо място, това е проектът, финансиран по програма Хоризонт 2020, FinEERGo-Dom (www.fineergodom.eu) в лицето на партньора за България – Еконолер. Проектът цели да репликира успешния латвийски опит за реновация на многофамилни жилищни сгради в пет страни – Полша, Румъния, Австрия, Словакия и България. Сериозен е и приносът на българската ЕСКО асоциация – Алианс за енергийна ефективност (www.alliance-ee.bg), член на Глобалната ЕСКО мрежа и администратор за България на Еврейския ЕСКО кодекс, както и инициативите под егидата на проекта BeSmart H2020 (www.besmartproject.net) за подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност.

В обобщение, ЕСКО представлява интегриран бизнес модел, при който фирмите-изпълнители осигуряват самостоятелно необходимия финансов ресурс за покриване на инвестицията, разработват енергийни обследвания и други необходими предпроектни проучвания, реализират енергоспестяващи мерки при своите възложители, след което гарантират заложените икономии на енергия чрез механизъм на финансови компенсации. На приложената инфографика може да се види схематично как изглежда процесът от гледна точка на бенефициентите – собственици на апартаменти, който включва следните пет етапа:

  1. Решение на Общото събрание на етажната собственост за участие в програмата за обновяване чрез механизъм на договор с гарантиран резултат (ЕСКО). Следва споразумение за партньорство с водещата община;
  2. Изготвяне на предпроектно проучване от страна и за сметка на ЕСКО компанията;
  3. Финансиране на мерките – 80% безвъзмездна финансова помощ по програмата и 20% от ЕСКО компанията
  4. Изпълнение на мерките за енергийна ефективност от страна на ЕСКО компанията
  5. Застраховка – в случай на недостигане на заложените спестявания, ЕСКО компанията компенсира разликата

Въпреки ясно регламентирания процес, е препоръчително да се работи от най-ранен етап с квалифицирани експерти и консултанти, добре запознати с особеностите на ЕСКО механизма, за да се избегнат възможни пропуски. Това е особено важно в случаите на многофамилни жилищни сгради, където има много на брой собственици и административните процедури по кандидатстване ангажират голям на брой участници.

Свързани

Leave a Comment